• 04/11 Algemene ledenvergadering

  LEDENVERGADERING V.V. SPIRIT

  MAANDAG 05 NOVEMBER 2018

   AANVANG 20.00 UUR

   

   

  AGENDA:

   

  1.     Opening

    

  2.     Ingekomen stukken en mededelingen

    

  3.     Notulen van de vergaderingen van 13-11-2017 en 18-7-2018   

    

  4.     Jaarverslag secretaris

    

  5.     Jaarverslag penningmeester

    

  6.     Verslag Kascommissie

    

  7.     Benoeming leden Kascommissie

   

  1.     Uitreiking ereprijzen en jubilea

   

  1.     Jaarverslag voorzitter

    

  2. Bestuursverkiezing: aftredend doch herkiesbaar:                     Sandra Kooij en Willem Visser

         

  1. Waarden en normen commissie                                   

    

  2. Vaststellen van de Begroting 2018/2019 in combinatie met de

   vaststelling van de contributie

    

  1. Rondvraag

    

  2. Sluiting