• 13/11 Algemene Ledenvergadering

  LEDENVERGADERING V.V. SPIRIT

  MAANDAG 13 NOVEMBER 2017

  AANVANG 20.00 UUR

   

  AGENDA:

   

  1. Opening

   

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

   

  1. Notulen van de vergaderingen van 7-11-2016 en 24-5-2017

   

  1. Jaarverslag secretaris

   

  1. Jaarverslag penningmeester

   

  1. Verslag Kascommissie

   

  1. Benoeming leden Kascommissie

   

  1. Uitreiking ereprijzen en jubilea

   

  1. Jaarverslag voorzitter

   

  1. Bestuursverkiezing: aftredend doch herkiesbaar: René Boers en Ina van Duijvendijk

                                           aftredend doch niet herkiesbaar: Marc Advocaat

   

  1. Waarden en normen commissie

   

  1. Vaststellen van de Begroting 2017/2018 in combinatie met de

  vaststelling van de contributie

   

  1. Rondvraag

   

  1. Sluiting