• Notulen Ledenvergadering 7/11/2016 + 24/05/2017

  Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016

  Aantal aanwezige leden: 48

  Opening:

  De voorzitter opent de vergadering en heet de volgende ereleden

  welkom:

  Henk Lammens, Cees van Vliet, Teunis Deelen en Cor van Meijeren

  Binnengekomen stukken:

  We hebben een bericht van verhindering ontvangen van: Piet Zandijk en Piet Dullaart

  Notulen algemene ledenvergadering:

  De notulen van de ledenvergadering van 26 oktober 2015 worden goedgekeurd door de aanwezige leden. Alleen moet de tekst "vaststelling van de begroting" niet 2013/2014 zijn maar 2014/2015. Deze wijziging is aangepast. Ook de notulen van de buitengewone ledenvergadering van 25 april 2016 worden goedgekeurd

  Jaarverslag secretaris:

  De presentatie gaat over het ledenaantal, het aantal tuchtzaken en wordt er aandacht geschonken aan de werkzaamheden van onze sponsorcommissie

  Jaarverslag penningmeester:

  De penningmeester doet verslag van de financiën van het afgelopen

  seizoen.

  De exploitatierekening inkomsten zijn in het seizoen 2015/2016 lager dan het seizoen 2014/2015.

  2015/2016 - € 292.857,00

  2014/2015 - € 301.587,00

  De exploitatierekening uitgaven zijn in het seizoen 2015/2016 lager dan het

  Seizoen 2014/2015.

  2015/2016 - € 282.516,00

  2014/2015 - € 295.147,00

  Het netto resultaat is € 10.341,00

  Verslag kascommissie:

  Namens de kascommissie is Bart Dekker aanwezig. Samen met de andere kascommissieleden Huib van Gelder en Malcolm Osseweijer zijn de resultaten gecontroleerd en verlenen zij decharge aan het bestuur.

  Tot slot volgt de benoeming van de kascommissie voor het komend jaar. De huidige leden worden unaniem herkozen en zullen ook het komend jaar de kascontrole uitvoeren

  Bestuursverkiezing:

  Aftredend doch herkiesbaar zijn: Jan Willem Baas, Henk Lammertse en Jan Hendrik Neet.

  Zij worden door de aanwezige leden unaniem herkozen.

  De voorzitter huldigt de jubilarissen die 40, 50 en 60 jaar lid zijn t.w.

  40 jaar: Dhrn. Erik Twigt, Andre Bak (afwezig), John Hoogendijk, Theo van Zwienen (afwezig) en Gert Visser

  50 jaar:  Dhrn. Koos Goudriaan, Bas van Herk en Wim van Pelt (afwezig)

  60 jaar:  Dhr. Adrie Vis

   Tot slot werd de Steef van Kooten penning weer uitgereikt. Dit jaar wordt hij postuum uitgereikt aan de pas geleden op een veel te jonge leeftijd overleden Arie Kool

  Barbara v.d. Merwe-Kool is aanwezig en neemt de penning in ontvangst.

   Tot slot vond het bestuur het tijd om Jan de Jong in het zonnetje te zetten voor zijn jarenlange werkzaamheden. Hij werd onder luid applaus benoemd tot erelid van de vereniging.

  Vaststellen van de begroting 2015/2016:

  De inkomsten voor het komend seizoen wordt vastgesteld op € 291.800,00

  De uitgaven zullen komen op € 290.000,00.

  De begroting ligt in de lijn van het afgelopen jaar en er zal ook dit jaar geen contributieverhoging komen.

   

  Presentatie voorzitter:

  De voorzitter start zijn presentatie met een uiteenzetting over de opbouw van onze leden. Hierbij laat hij de opbouw zien van jeugdleden, rustende leden en senioren in leeftijdscategorie en de aantallen per woonplaats.

  Verder geeft onze voorzitter een uiteenzetting over de vrijwilligers die dagelijks op ons complex werkzaamheden uitvoeren. In totaal is dit op jaarbasis 73.176 uur wat neerkomt op 43 fulltimers per jaar.

  Vervolgens worden sponsorzaken besproken en de mogelijke verlenging van het contract met de ING.

  Tot slot wordt de uitbreiding van kleedkamers besproken. Het plan ligt er en zal tijdens een buitengewone ledenvergadering verder besproken worden.

   

  Waarden en normen commissie:

  Jan de Vrij geeft namens de Waarden en Normencommissie een presentatie.

  De commissie bestaat verder uit Richard van Capellen, Arjan van Herk, Anita van Ast, Roland Amoureus en Cindy Snoeck.

  Het afgelopen jaar was voor de commissie een rustig jaar waarbij weinig excessen te melden waren. Tijdens de presentatie worden de cultuurwaarden en het beleid nogmaals besproken. Verder komt het alcoholbeleid ter sprake. Als sportvereniging hebben wij een verantwoordelijkheid om het gebruik van alcohol onder jongeren tegen te gaan. Om dit te handhaven zal er voorafgaand en tijdens feestavonden preventief gecontroleerd worden.

  Rondvraag:

  Henk Lammens Heeft een vraag waarom de overledenen van het afgelopen jaar niet benoemd zijn.

  Antwoord: Dit is een terecht punt en hier zal in de toekomst aandacht aan geschonken worden

  Lennart Broere Heeft een vraag m.b.t. de wijzigingen in het jeugdvoetbal

  Antwoord: Op dit moment is er nog geen duidelijkheid. In januari/februari zal er meer duidelijkheid komen. Dan zal er ook meer uitleg door de KNVB gegeven worden.

   Mart van Pelt Net als tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft Mart weer een opmerking over de kleding van de club scheidsrechters. Alle club scheidsrechters hebben de beschikking over een tenue, maar toch is één scheidsrechters die in een trainingspak een wedstrijd fluit.

  Antwoord: We zijn al blij dat er mensen bereid zijn tot het fluiten van wedstrijden en ze zijn niet verplicht dit in clubkleding te doen.

  Sluiting:

  De voorzitter sluit de vergadering

   

  Notulen buitengewone Ledenvergadering van 24 mei 2017

  Aantal aanwezige leden: 19

  Opening:

  De voorzitter opent de vergadering en heet de volgende ereleden

  welkom: Cees van Vliet, Teun Deelen en Jan de Jong

  Binnengekomen stukken:

  We hebben een bericht van verhindering ontvangen van: Willem Visser

  Uitbreiding kleedkamercapaciteit:

  Door de gestage groei van de ledenaantal en de komst van meidenvoetbal is de huidige kleedkamercapaciteit niet meer voldoende.

  Het bestuur wil graag rondom kleedkamer 9 t/m 12, vier extra kleedlokalen, een extra kleedkamer voor meisjes die niet in een meisjesteam spelen en een nieuwe opslagruimte bouwen.

  De totale bouwkosten komen uit op 270.000 euro voor de nieuwbouw en 15.000 euro voor de aanpassing van de huidige warmwatervoorziening.

  In dit bedrag is 13.000 euro opgenomen voor onvoorziende uitgaven, zoals bijvoorbeeld het uitbesteden van het tegelwerk.

  De financiële situatie van Spirit is zeer gezond, maar er moet ongeveer 150.000 euro extern gefinancierd worden. Deze helpt om de liquiditeit op pijl te houden en niet zo zeer dat we het echt nodig hebben.

  Dit zal gedaan worden door middel van een lening bij onze leden. De lening heeft een looptijd van 10 jaar met 2.5% rente per jaar. De inleg is 5.000 euro of veelvouden hiervan.

  Het is de bedoeling zo snel mogelijk met heien te starten en september/begin oktober klaar te zijn.

  De leden stemmen unaniem in.

  Rondvraag:

  Er zijn geen vragen.  

  Sluiting:

  De voorzitter sluit de vergadering