• Onderscheidingen

  Protocol ereleden en leden van verdienste

  Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten ten behoeve van de vereniging als zodanig zijn benoemd.

  Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Leden van verdienste betalen wel contributie.

  Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd.

  Voor het benoemen van leden tot erelid of lid van verdienste zijn door de vereniging criteria en een procedure opgesteld die gepubliceerd zijn op de website van de vereniging.

   

  Criteria voor het doen van een voordracht

  Lid van verdienste:

  • Langdurig lid van VV Spirit (meer dan 20 jaar)
  • Langdurig actief als vrijwilliger (meer dan 15 jaar) en/of bijzondere verdienste bij een speciaal project.

  Erelid:

  • Langdurig lid van VV Spirit (meer dan 20 jaar)
  • Langdurig actief als vrijwilliger (meer dan 15 jaar) en/of bijzondere verdienste bij een speciaal project.
  • Langdurig actief als bestuurslid (meer dan 10 jaar) en/of bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging.

    NB. Voor elke aanvraag geldt dat aan alle criteria moet worden voldaan!

   

  Procedure

  Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, tevens wordt nagegaan of er geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd. Als de leden akkoord gaan zal de voordracht definitief gemaakt worden en vastgelegd worden in de notulen van de algemene ledenvergadering. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.


  Ereleden voetbalvereniging Spirit

   

    benoeming
  Izaak de Rek 22-8-1975
  Piet den Boer 23-9-1991
  Cor van Meijeren 29-9-1997
  Teun Deelen 7-10-2002
  Henk Lammens 7-10-2002
  Jan van Vliet 7-10-2002
  Steef van Kooten 5-10-2009
  Cees van Vliet 5-10-2009
  Herman Stam 22-10-2012
  Jan de Jong 7-11-2016
  Ina van Duijvendijk 7-3-2022

   

  Leden van Verdienste voetbalvereniging Spirit

   

  Cees van Vliet Gerrit den Boer
  Cees Noorlander Ina van Duijvendijk
  Gerrit Heuvelman Marinus van Meijeren
  Jo de Hoop Steef van Kooten
  Roel Visser Marinus de Jong
  Jan de Jong Marinus Dullaart
  Henk van de Weide Piet Dullaart
  Arie Houweling Aart Verkerk
  Aart Twigt Herman Stam
  Bert van Vliet Harry Spreeuwenberg
  Teun Deelen Wim Spek
  Cor van Meijeren Dick van Duijvendijk
  Willem Visser Huib van Olderen
  Mart van Pelt Bas Jonker

   

  Steef van Kooten Penning

  Steef van Kooten is gedurende zijn jarenlange lidmaatschap van de voetbalvereniging Spirit, bijzonder lang bestuurlijk verbonden geweest aan de club. Een bestuurslidmaatschap van 35 jaar, waarvan meer dan 30 jaar als secretaris. Naast een ongeëvenaarde secretaris mag Steef ook verantwoordelijk worden gesteld voor de geschiedschrijving van onze vereniging. Door middel van precieus uitgewerkte notulen, kunnen we vandaag de dag nog meer dan de helft van het bestaan van onze vereniging tot in de details nalezen. Op 5 mei 2010 is Steef, na een steeds zwakker wordende gezondheid overleden. Om de herinnering aan deze markante persoon binnen onze vereniging levendig te houden, heeft het bestuur in 2011 het initiatief genomen tot het in het leven roepen van de uitreiking van de Steef van Kooten Penning tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

  De Steef van Kooten-penning is een jaarlijks aan een persoon of groep van personen uit te rijken prijs in de vorm van een penning met inscriptie en een daarbij behorend oorkonde. De reden van toekenning is een blijk van waardering voor de verdiensten die de genoemde persoon of groep van personen heeft of heeft gehad voor de VV Spirit of voor de voetbalsport in het algemeen.

  Voor het nomineren van een persoon of groep van personen voor de penning is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Ieder lid heeft drie jaar zitting in de commissie. Via een vast roulatiesysteem treedt men na drie jaar uit en draagt het uittredend lid een nieuw lid aan. 

  Jaarlijks onderzoekt de commissie of er een persoon of groep van personen in aanmerking komt voor de penning. Als dit naar het oordeel van de commissie het geval is, wordt die persoon of groep van personen voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur geeft al dan niet toestemming voor het uitreiken van de penning. De penning wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering.

  Winnaars Steef van Kooten penning

   

  Gert Visser 2011
  Sponsorcommissie  2012
  Dick van Duijvendijk 2013
  Bas Jonker 2014
  Renovatieteam 2015
  Arie Kool (postuum) en Barbara van de Merwe-Kool 2016
  Jeffrey van Vuuren 2017
  Irma Dooren - v.d. Berg 2019
  Hans Boere (postuum) 2021