• Onderscheidingen

  Benoeming tot erelid of lid van verdienste voetbalvereniging Spirit

  De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Dit wordt in het ledenregister geadministreerd. Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

  Algemeen

  1 Alleen leden van voetbalvereniging Spirit kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste.

  2 Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen.

  3 Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor de vereniging.

  4 Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de redenen hiervoor.

  5 Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging.

  6 Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging.

   Leden van verdienste

  In het kader van het vrijwilligersbeleid van de vereniging wordt van de leden een vrijwilligersbijdrage gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van voetbalvereniging Spirit kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste.

  Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van voetbalvereniging Spirit als voetballer op nationaal en/of internationaal niveau aansprekende resultaten hebben geboekt.

  Leden van Verdienste voetbalvereniging Spirit

  Cees van Vliet

  Gerrit den Boer

  Cees Noorlander

  Ina van Duijvendijk

  Gerrit Heuvelman

  Marinus van Meijeren

  Jo de Hoop

  Steef van Kooten

  Roel Visser

  Marinus de Jong

  Jan de Jong

  Marinus Dullaart

  Henk van de Weide

  Piet Dullaart

  Arie Houweling

  Aart Verkerk

  Aart Twigt

  Herman Stam

  Bert van Vliet

  Harry Spreeuwenberg

  Teun Deelen

  Wim Spek

  Cor van Meijeren

   

  Ereleden 

  Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder "leden van verdienste", maar dan dient sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. 

   Ereleden voetbalvereniging Spirit

   

  benoeming

   

  Izaak de Rek

  22-08-1975

  Piet den Boer

  23-09-1991

  Cor van Meijeren

  29-09-1997

  Teun Deelen

  07-10-2002

  Henk Lammens

  07-10-2002

  Jan van Vliet

  07-10-2002

  Steef van Kooten

  05-10-2009

  Cees van Vliet

  05-10-2009

  Herman Stam

  22-10-2012

  Jan de Jong

  07-11-2016

  Onderscheidingen Ere leden 2

  Steef van Kooten Penning

  Steef van Kooten is gedurende zijn jarenlange lidmaatschap van de voetbalvereniging Spirit, bijzonder lang bestuurlijk verbonden geweest aan de club. Een bestuurslidmaatschap van 35 jaar, waarvan meer dan 30 jaar als secretaris. Naast een ongeëvenaarde secretaris mag Steef ook verantwoordelijk worden gesteld voor de geschiedschrijving van onze vereniging. Door middel van precieus uitgewerkte notulen, kunnen we vandaag de dag nog meer dan de helft van het bestaan van onze vereniging tot in de details nalezen. Op 5 mei 2010 is Steef, na een steeds zwakker wordende gezondheid overleden. Om de herinnering aan deze markante persoon binnen onze vereniging levendig te houden, heeft het bestuur in 2011 het initiatief genomen tot het in het leven roepen van de uitreiking van de Steef van Kooten Penning tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

  De Steef van Kooten-penning is een jaarlijks aan een persoon of groep van personen uit te rijken prijs in de vorm van een penning met inscriptie en een daarbij behorend oorkonde. De reden van toekenning is een blijk van waardering voor de verdiensten die de genoemde persoon of groep van personen heeft of heeft gehad voor de VV Spirit of voor de voetbalsport in het algemeen.

  Voor het nomineren van een persoon of groep van personen voor de penning is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Ieder lid heeft drie jaar zitting in de commissie. Via een vast roulatiesysteem treedt men na drie jaar uit en draagt het uittredend lid een nieuw lid aan. 

  Jaarlijks onderzoekt de commissie of er een persoon of groep van personen in aanmerking komt voor de penning. Als dit naar het oordeel van de commissie het geval is, wordt die persoon of groep van personen voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur geeft al dan niet toestemming voor het uitreiken van de penning. De penning wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering.

  Winnaars Steef van Kooten penning

  Gert Visser 2011
  Sponsorcommissie  2012
  Dick van Duijvendijk 2013
  Bas Jonker 2014
  Renovatieteam 2015
  Arie Kool (postuum) en Barbara van de Merwe - Kool
  2016