• Sponsoring

 • Public relations en sponsoring. Beide begrippen, onlosmakelijk met elkaar verbonden en elkaar ondersteunend, zijn in de huidige tijd volkomen ingeburgerd bij sportverenigingen en zijn nodig om de reguliere inkomsten uit contributie en kantineomzet aan te vullen. Bij onze vereniging is dat niet anders. Deze extra inkomsten worden aangewend om de faciliteiten voor met name de selectiegroepen, maar niet uitsluitend en alleen die, op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren. In overleg met het bestuur en met inachtneming van gestelde voorwaarden door sponsors stelt de sponsorcommissie jaarlijks de verdeling van de sponsorgelden vast. Het bestuur heeft hierbij de beslissende stem. 

  Voor het uitvoeren van alle zaken rond sponsoring en public relations is de sponsorcommissie in eerste instantie verantwoordelijk. Zij  tracht door middel van mondelinge en schriftelijke benadering van het bedrijfsleven en andere instanties belangstelling te wekken voor een vorm van sponsoring aan onze club. Daarnaast heeft de commissie tot taak de belangen van de reeds bestaande relaties te behartigen en zo mogelijk te intensiveren. 

  Voor het bereiken van de doelstelling - EXTRA INKOMSTEN - staan de commissie een aantal vormen van sponsoring ter beschikking: 

  • Hoofdsponsorschap
  • Topsponsorschap
  • Lidmaatschap Vrienden van Spirit
  • Lidmaatschap Club van 50
  • Bordreclame langs de velden
  • Advertenties in het clubblad
  • Verkoop fanshop artikelen
  • Koppeling van websites
  • Sponsoring van wedstrijdballen
  • Shirtreclame lagere senior- en juniorelftallen

  Bovengenoemde zaken kunnen in overleg ook worden gecombineerd tot sponsorpakketten met een daaraan gekoppelde prijs. Eenmaal per jaar wordt een sponsoravond georganiseerd waarvoor alle sponsors worden uitgenodigd terwijl ook jaarlijks een toernooi voor z.g. sponsorteams wordt gehouden. Tenslotte kan, indien de omstandigheden dit toelaten, op verzoek van een sponsor een speciaal voor hem georganiseerd toernooi worden gehouden.

  U kunt contact met de sponsorcommissie opnemen via het e-mailadres: sponsorzaken@vvspirit.nl